Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje, że

zgodnie z przyznanym wsparciem finansowym pochodz±cym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014?2020 oraz na podstawie podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji , wnioskodawcy z obszaru LGD będ± mogli starać się o dofinansowanie na cele spójne z opracowan± Strategi± Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczno¶ć dla Ziemi Strzelińskiej.

 

Wsparcie przeznaczone zostanie na operacje zakładaj±ce:

1.1.1.Wsparcie podmiotów podejmuj±cych działalno¶ć gospodarcz±

 

1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw

2.1.1: Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarz±dowych

2.1.2: Integrację i aktywizację mieszkańców

2.2.1: Ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

2.2.2. Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego.

3.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

3.2.2: Promocję obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne oraz kulturowe

3.2.1: Promocję lokalnych produktów oraz usług

 

 

!!! ¦rodki finansowe wdrażane s± w formie naborów wniosków, które ogłaszane będ± przez LGD Gromnik. ¦rodki finansowe trafi± do Beneficjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków uzyskaj± najwyższ± ilo¶ć punktów w ramach oceny na podstawie kryteriów LSR.